ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

083-426-7394 , 075-621359

ประติมากรรม โขลงช้าง

image

เป็นประติมากรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2555

เป็นประติมากรรมที่บอกเล่าเรื่องราวการคล้องช้างได้ที่อำเภอลำทับ เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยนายแปลก ฟุ้งเฟื่อง และนายตรึก พรหมแสง คล้องช้างได้ 4 ช้าง ซึ่งมีช้างเผือกสำคัญรวมอยู่ด้วย ชื่อว่า “พลายแก้ว” ได้นำมาน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และได้พระราชทานนามว่า

“พระเศวตอดุลเดชพาหล ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส สรรพมงคลลักษณเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทรพิตรสารศักดิเลิศฟ้า”

ประติมากรรมโขลงช้าง ตั้งอยู่ที่ถนนอุตรกิจ เยื้องสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่