ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

083-426-7394 , 075-621359

ประติมากรรมรู้รักสามัคคี

image

สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนความรักของผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่

ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ประติมากรรมรู้รักสามัคคีสร้างเป็นรูปเด็ก ตัวแทนศาสนา พุทธ คริส อิสลาม และฮินดู จับมือกันเป็นวงกลมตั้งอยู่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ ประติมากรรมรู้รักสามัคคีเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่

ประติมากรรมรู้รักสามัคคี ตั้งอยู่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ ประติมากรรมรู้รักสามัคคีเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่