ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

Museum Contact

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองกระบี่ แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

สำหรับผู้ขอใช้พื้นที่

ระเบียบการใช้หอศิลป์

>> ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอแสดงงาน แบบกลุ่ม

>> ดาวน์โหลดแผ่นที่ 1

>> ดาวน์โหลดแผ่นที่ 2

แบบฟอร์มขอแสดงงาน แบบเดี่ยว

>> ดาวน์โหลดแผ่นที่ 1

>> ดาวน์โหลดแผ่นที่ 2

สำหรับดาวน์โหลดงานกิจกรรม

ประกวดภาพถ่าย "Muang-Bi Life View"

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกวดภาพวาด "กระบี่เมืองศิลป์ เล่าถิ่นอันดามัน"

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

ถอดบทเรียนโครงการ "ศิลป์สร้างกระบี่ ที่นี่...เมืองศิวิไลซ์"

>> ดาวน์โหลด คำนำ , สารบัญ และผลการถอดบทเรียน


Follow Us

Museum Info

มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ADDRESS

  • ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน,
  • ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,
  • อำเภอเมืองกระบี่ ,
  • จังหวัดกระบี่ 81000
  • 091 057 4456 , 075-631 031 krabiartmuseum@gmail.com
  • เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00-16.30 น.
    (ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)

Find Map Us