ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359