ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน ที่เดินทางมาทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน

  • โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง จังหวัดกระบี่ จำนวน 60 คน

  • โรงเรียนบ้านปาเต จังหวัดตรัง จำนวน 27 คน

  • โรงเรียนโปลีเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 90 คน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว จังหวัดกระบี่ จำนวน 120 คน

ที่เดินทางมาทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน