ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

รางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2562

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เข้ารับ "รางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2562"
จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย "ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่" ได้รับรางวัลประเภทนิติบุคคล/คณะบุคคล สำหรับรางวัลวัฒนคุณาธร เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและคณะบุคคลที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ