ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (YOUNG ARTISTS TALENT 4.0 #9)

ขอเชิญร่วมชม โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (YOUNG ARTISTS TALENT 4.0 #9) เพื่อคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ (อาเซียน) 
........สำหรับโครงการในครั้งนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถศึกษาเรียนรู้ งานศิลปะร่วมสมัย และพัฒนาความรู้ความสมารถ ยกระดับมาตรฐานด้านศิลปะให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศทัั่วโลกได้
.......โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (YOUNG ARTISTS TALENT 4.0 #9) รอบตัดสิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน