ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

งานนิทรรศการ "EOV-MW-01"งานนิทรรศการ "EOV-MW-01" เป็นงานนิทรรศการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการได้ร่วมกันลดปัญหาขยะมูลฝอย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่จะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศิลปินได้นำเสนอผ่านงานศิลปะโดยสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบจากอาสาสมัครหรือชุมชน 

.....ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ สามารถเข้าชมได้ ระหว่างวันที่ 6-26 เมษายน 2561 ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ