ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

วิถีไทย วิถีใต้ ศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้สัญจร
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยคุณสาวิตรี สัตยายุทธ์ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้มีการจัดงาน “วิถีไทย วิถีใต้ ศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้สัญจร“ ตามโครงการสถาบันทักษิณคดีศึกษาสัญจรเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้สร้างเครือข่ายสัมพันธ์อันดามัน – อ่าวไทย 

 ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีนางเกษร กำเนิดเพ็ชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ มีบทบาทในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ จัดการเรียนการสอนด้านทักษิณศึกษาและทำหน้าที่บริการวิชาการสู่สาธารณชน สถาบันทักษิณ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เที่ยวชมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อาทิ การทำขนมโค การทำขนมโก๋ การทำน้ำแข็งบอก การทำผ้ามัดย้อม การแทงหยวก การละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานยอดเยี่ยมจากการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 1-14 และในการจัดงานสัญจรครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้เดินทางมาสัญจรในจังหวัดกระบี่ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในเขตเทศบาลเมืองกระบี่และจังใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม