ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ประติมากรรมโขลงช้าง (Herd of Elephant Sculpture)

image

เป็นประติมากรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2555

เป็นประติมากรรมที่บอกเล่าเรื่องราวการคล้องช้างได้ที่อำเภอลำทับ เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยนายแปลก ฟุ้งเฟื่อง และนายตรึก พรหมแสง คล้องช้างได้ 4 ช้าง ซึ่งมีช้างเผือกสำคัญรวมอยู่ด้วย ชื่อว่า “พลายแก้ว” ได้นำมาน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และได้พระราชทานนามว่า

“พระเศวตอดุลเดชพาหล ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส สรรพมงคลลักษณเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทรพิตรสารศักดิเลิศฟ้า”

ประติมากรรมโขลงช้าง ตั้งอยู่ที่ถนนอุตรกิจ เยื้องสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่

Herd of Elephant Sculpture

It depicts the story of rounding up the elephants at Lam Thap district of Krabi in 1954. Four elephants were capture including Phlai Khaew, a white elephant, later presented to King Rama IX and royally named as Phra Savet Adulyadej Phahon.