ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ประติมากรรมรู้รักสามัคคี (The Love of Harmony Sculpture )

image

สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนความรักของผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่

ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ประติมากรรมรู้รักสามัคคีสร้างเป็นรูปเด็ก ตัวแทนศาสนา พุทธ คริส อิสลาม และฮินดู จับมือกันเป็นวงกลมตั้งอยู่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ ประติมากรรมรู้รักสามัคคีเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่

ประติมากรรมรู้รักสามัคคี ตั้งอยู่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ ประติมากรรมรู้รักสามัคคีเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่

The Love of Harmony Sculpture

The sculptures of children in different religions, namely Buddhism, Christianity, Islam, and Hinduism, all holding hands together near the historical wall of Krabi, represent the notion of harmony amidst the ethnic, religious, and cultural diversity but all could live in harmony.